Пропустить команды ленты
Пропустить до основного контента
Väljaandja:
Akti liik:
Teksti liik:
Redaktsiooni jõustumise kp:
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:
Kiviõli Linnavalitsus
määrus
algtekst-terviktekst
01.01.2015
31.12.2020
RT IV, 04.12.2014, 6
 
 
Kiviõli Vene Kooli arengukava kinnitamine
Vastu võetud 26.11.2014 nr 6
 
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2, Kiviõli Linnavolikogu 30.05.2013 määruse nr 68 „Kiviõli Vene Kooli põhimäärus“ § 24 lõike 1 ja Kiviõli Linnavolikogu 27.09.2012 määruse nr 53 „Kiviõli linna üldhariduskoolide ja koolieelse lasteasutuse arengukavade kinnitamise ja muutmise kord“ § 3 lõike 1 alusel.
 
§ 1. Kinnitada Kiviõli Vene Kooli arengukava aastateks 2015-2020 (lisa).
 
§ 2. Kiviõli Linnavalitsuse 03.04.2012 määrus nr 4 „Kiviõli Vene Gümnaasiumi arengukava kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.
§ 3. Määrus jõustub 01.jaanuaril 2015.a.
 
Dmitri Dmitrijev
Linnapea
 
Tiina Urban
Linnasekretär
Lisa Kiviõli Vene Kooli arengukava aastateks 2015-2020
 
KIVIÕLI VENE KOOLI
sisehindamise kord
 
 
 
 
Kehtestatud:
direktori käskkirjaga
18. märtsist 2015.a.
 nr  1 – 1 / 17
 
 Sisehindamise läbiviimise kord
 
1.    Käesolev kord sätestab Kiviõli Vene Kooli arengukava aastateks 2015 – 2020 (linnavalitsuse määrus 26. novembrist 2014, nr 6) aluse koostatavate kooli üldtööpaanide (ÜTP) täitmise analüüsimise ja tulemuste hindamise korralduse Kiviõli Vene Koolis (edaspidi kool või KVK).
 
 
2.    KVK Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused ja kooli järjepidev areng.
 
 
3.    Sisehindamine KVK-s koosneb järgmistest tegevustest:
-          Lõppeva õppeaasta kokkuvõttev analüüs kokkuvõtval arenguseminaril  ÜTP põhiteemade:
1)    eestvedamine ja juhtimine,
2)    personalijuhtimine,
3)    koostöö huvigruppidega,
4)    õppe- ja kasvatusprotsess,
5)    ressursside juhtimine
kaupa vastavate vastutajate eestvedamisel;
 
-          Koostööd huvigruppidega analüüsitakse eraldi ja järeldused esitatakse lapsvanemate koosolekutel vastavalt septembris ja mais – vastutab direktor
 
-          Õppe- ja kasvatusprotsessi tulemused võetakse kokku eraldi kooli metoodilisel konverentsil märtsis – vastutab õppealajuhataja
 
-          Juhtimise ja personalijuhtimise toimimise analüüsiks viiakse sisse arvutipõhised rahuloluküsitlused lapsevanematele, abi- ja tugipersonalile, õpetajatele ning õpilastele– vastutavad haridustehnoloog, sotsiaalpedagoog,  ja huvijuht
 
-          Oluliseks  allikaks sisehindamise kokkuvõtetele on arenguvestlused töötajatega ja õpilastega. Arenguvestluste korra sätestab kooli kodukord.
 3.1. Arenguseminari tulemused on aluseks järgmise õppeaasta ÜTP koostamisel.
 
 
4.    Sisehindamist kokku võttev aruanne koostatakse arengukava kehtimise iga kolmanda aasta lõpuks;
4.1. Aruande kinnitab peale arvamuste saamist õppenõukogult ja hoolekogult direktor käskkirjaga,
4.2. Aruanne arhiveeritakse  vastavalt kooli asjajamiskorrale.