Пропустить команды ленты
Пропустить до основного контента

Русская Школа г. Кивиыли

:

Правила внутреннего распорядка

9logo.png
KODUKORD
 
Kehtestatud:
direktori käskkirjaga
Nr 1–1 / 5  18. oktoober  2018
 
Kooskõlastatud:
õpilasesinduses 17.10.2018
õppenõukogus 27.08.2018
hoolekogus 17.10.2018
 
 
I . ÜLDSATTED
 
1. Kiviõli Vene Kooli (edaspidi ka Kool) tegevus ja põhieesmärgid on esitatud Kooli põhimääruses, arengukavas ja kooliõppekavas.
 
2. Kooli kodukorraga määratakse ühtsed reeglid koolis õppivatele, töötavatele ja viibivatele inimestele.
 
3. Kiviõli Vene Kooli kodukord sätestab Kooli juhtkonna kui direktorit nõustava struktuuriüksuse, mille  pädevuses on olulisemate otsuste (mis pole reguleeritud seadusandlikult – näit piirhinnad) kooskõlastamine järgmises koosseisus:
·         õppealajuhataja,
·         majandusjuhataja,
·         huvijuht,
·         sotsiaalpedagoog,
·         haridustehnoloog.
3.1 Juhtkonna töövormiks on nõupidamine.
3.2 Ainesuundade juhtidega laiendatud juhtkond tegutseb Kooli metoodikanõukoguna
3.3 Ainesuunad sätestatakse kooliõppekavaga.
3.4 Ainesuundade juhid määratakse õppenõukogu ettepanekul üheks kuni kolmeks aastaks.  
 
4. Kodukorrast kinnipidamine tagab Koolis töörahu, turvalisuse ning reguleerib koostööd õpilaste, lapsevanemate ja kooli töötajate vahel;
4.1 Õpilaste huve esindab kooli õpilasesindus ja klassivanemad
4.2 Klassivanemad kinnitab direktor õpilasesinduse ettepanekul.
 
5. Käesolev kord on kohustuslik kõigile Kiviõli Vene Kooli koolihoones ja territooriumil viibivatele isikutele.
 
6.  Käesoleva korra rikkumisest tuleneva kahju eest kool ei vastuta  ja seda ei hüvitata
 
7. Ettepanekuid kooli kodukorra täiendamiseks ja parandamiseks on õigus teha hoolekogul, õppenõukogul,  õpilasesindusel ja metoodilise nõukogu liikmetel.
7.1 Kodukorra muudatused ja täiendused kinnitab direktor peale kooskõlastamist hoolekogus, õpilasesinduses ja õppenõukogus.
 
II.  ÕPPETÖÖ KORRALDUS
 
1. Koolihoone on avatud 7.00 – 21.00;
1.1.Erinevused kehtestatakse vajadusel direktori käskkirjaga;
1.2.Koolihoonesse sisenetakse ja hoonest väljutakse reeglina peauksest.
1.3.Õpilased ja õpetajad jõuavad kooli vähemalt 15 minutit enne tundide algust.
1.4.Koolitöötajad fikseerivad oma saabumise ja lahkumise vastavates päevikutes.
 
2.  Õppetöö toimub:
2.1.statsionaarne õpe 8.15 – 15.55;
2.2.mittestatsionaarne õpe: 14.00 – 20.00;
2.3.pikapäevarühmad töötavad: 11.30 – 16.00.
 
3. Huvitegevused toimuvad: 13.00 – 20.00.
3.1 huvitegevusi koordineerib huvijuht.
 
4.  Vahetunni pikkus on 10 minutit.
4.1 Söögivahetunnid on pärast 3. ja 4. tundi. Pikapäevarühmade toitlustamine toimub 13.00-st
4.2 Söögivahetunni pikkus on reeglina 20 minutit.
 
5. Tunnid toimuvad tunniplaani järgi. Tunniplaan on väljas vastaval infostendil ja avaldatakse kooli kodulehel  www.kvg.ee
5.1 Õppetunni pikkus on 45 minutit. Õppetunni alustab ja  lõpetab õpetaja.
5.2 Kool kasutab e-Kooli, milles kajastub õppetööd puudutav teave. E-kooli kasutusjuhend on
kättesaadav aadressil http://www.ekool.eu
5.3 Õppetöö osaks on
·         klassitunnid,
·         kodu-, individuaal- ja grupiõpe,
·         konsultatsioonid ,
·         õppeekskursioonid ja õppekäigud,
·         aktused ,
·         spordipäevad,
·         osalemine aineolümpiaadidel ja valmistumine kõrgematasemelisteks olümpiaadideks,
·         loengud,
·         projektiõpe,
·         e-õpe,
·         õues- ja m-õpe.
5.4  9.-date klasside proovieksamite kord kinnitatakse igal aastal direktori käskkirjaga.
 
III.  SISEKORRAEESKIRI
1.  Üleriided jäetakse garderoobi, garderoobis viibimine muul ajal põhjuseta pole lubatud;
1.1.Üleriiete taskutesse ei jäeta raha, võtmeid ning muid hinnalisi esemeid;
1.2.Koolis kantakse sobivaid vahetusjalatseid.
 
2. Koolis käitutakse korrektselt, kantakse õppetööks sobivat puhast ning hoolitsetud riietust;
2.1.Peakatte (kapuutsi) kandmine on keelatud.
 
3.  Treppidel ja koridorides liigutakse korrektselt ilma kisa ja tormamiseta;
3.1.A-korpuse treppidel kasutame üles liikumiseks vasakut poolt ja alla liikumiseks paremat poolt.
 
4. Kooli vara kasutatakse heaperemehelikult – kooli vara tahtlik kahjustamine on karistatav ja tekitatud kahju hüvitab süüdlane – õpilase vanemad.
 
5.  Vahetundidel on koolihoonest lahkumine keelatud;
5.1.Soojal ajal võivad õpilased viibida kooli territooriumil,
5.2.Korra ja tähtajad kehtestab direktor käskkirjaga
5.3 Vahetundidel kõlarite kasutamine on keelatud
 
6. Koolis ja  territooriumil on keelatud suitsetamine alkohoolsete jookide ning teiste narkootiliste ainete pruukimine.
 
7. Koolihoonesse ei lubata joobe tunnustega narkouimas või muidu agressiivse käitumisega isikuid.
 
8.  Kõik külalised registreerib valvur-administraator vastavasse päevikusse;
8.1.Kokkulepitud külaliste kohta annavad kooli töötajad informatsiooni valvur-administraatorile, kes kannab selle vastavasse päevikusse.
 
9. Kooli põhiülesande täitmiseks vajaliku korra tagamine hoones ning territooriumil on kõigi õpilaste ja töötajate auasi;
9.1. Korra tagamise eest hoones ja territooriumil vastutavad:
·         valvur-administraator – koolihoonesse sisenemise ja väljumise korra järgimine, territooriumi videomonitooring,
·         korrapidajaõpetajad – korra eest vahetundidel  vastavalt graafikule ja korrale (Lisa 1) oma territooriumil,
·         korruste puhastusteenindajad – korra eest tundide ajal vastavalt oma töökorraldusele.
 
10.  Kooli territooriumil toimub liikumine ainult selleks ette nähtud teid mööda;
10.1.Talvisel ajal on keelatud viibida hoone seinte lähedal ja akende all – jääpurikate ja lume  langemise oht.
 
11. Õpetajal-korrapidajal ja valvur-administraatoril on õigus koostada akt käesoleva korra rikkujate kohta.
11.1.Teised kooli töötajad informeerivad rikkumisest õpetajat-korrapidajat või valvur-administraatorit.
 
12. Õpetaja-korrapidaja ja valvur-administraatori koostatud akt on aluseks meetmete rakendamisel – pöördumine õiguskaitseorganite poole, kahju hüvitamise kohustuse algatamine.
 
IV.  ÕPILASTE  ÕIGUSED
1. Õpilaste õigused Kiviõli Vene Koolis on sätestatud Kooli põhimäärusega
2. Konfliktsituatsiooni puhul kaasõpilasega on õpilasel õigus pöörduda  eeskätt aineõpetaja, oma klassijuhataja või sotsiaalpedagoogi poole.
2.1 Konfliktsituatsiooni puhul õpetajaga on õpilasel õigus  pöörduda õppealajuhataja või sotsiaalpedagoogi poole.
2.2 Kooli direktori poole pöördutakse reeglina klassijuhataja teadmisel.
3  Õpilasel on õigus saada meditsiinilist esmaabi.
 
V.  NÕUDED ÕPILASTELE
1. Üldnõuded
1.1.Õpilane käitub viisakalt, esindades väärikalt ennast, oma vanemaid ja Kooli.
1.2.Suhtlemisel järgitakse kultuurse käitumise reegleid. Lubamatu on füüsiline ja vaimne
vägivald, kaasõpilaste ning kooli töötajate töö häirimine ja ebaviisakate väljendite
kasutamine.
1.3. Igal ajal ja igas kohas jätab õpilane oma töökoha pärast lahkumist korda.
1.4. Õpilane täidab teatud klassides ja ruumides kehtestatud erinõudeid - arvutiklassi, spordisaali, tehnoloogiaklasside ning jõusaali kasutamise kord esitatakse direktori poolt kinnitatud lisadena).
1.5. Klassis üldnõuete täitmise jälgimiseks määratakse klassi-korrapidajad. Korrapidaja hoolitseb õpperuumide puhtuse ja tööks valmisoleku eest kogu õppepäeva jooksul vastavalt korrapidamise juhendile.
1.5.1 Klassi-korrapidajate määramise ja töö korra (juhend) kinnitab klassivanem kooskõlastatult klassijuhatajaga,
1.6. Õpilane teavitab inventari või õppevahendite rikkumisest korrapidajat, klassijuhatajat või aineõpetajat.
1.7. Õpilane kannab vastutust tema kasutusse antud õpikute ja teiste õppevahendite eest.
1.7.1. Suvevaheajale minnes või koolist lahkudes tagastab õpilane tema kasutusse antud
õpikud ja õppevahendid.
1.7.2. Õpikute ja/või teiste õppevahendite kaotamise või tahtliku rikkumise korral hüvitab õpilane või lapsevanem kahju vastavalt kehtestatud korrale – kooliraamatukogu ja õppevahendite kasutamise kord koos ringkäigulehe vormiga kehtestatakse direktori käskkirjaga. Õpilane ei pea tagastama töövihikuid.
1.8. Igast vägivallajuhtumist koolis tuleb kohe informeerida lähimat koolitöötajat.
2. Õppetöö
2.1. Õpilasel on õigus ja kohustus täita õpiülesandeid ning osaleda temale kooli päevakavas või
individuaalses õppekavas ettenähtud õppes.
2.2. Õpilane tuleb tundi õigeaegselt ja ettevalmistunult, kaasas kõik vajalikud õppevahendid.
2.3. Õpilane ei hiline õppetööle ega puudu põhjuseta..
2.4. Õpilaste osalemine õppetöös ja tulemused kajastatakse e-Koolis,
2.4.1. e-Kooli võimaluse puudumisel on kohustuslik õpilaspäeviku pidamine ja selle esitamine õpetajale esimesel nõudmisel,
2.4.2. e-Kooli kasutamise reeglid Koolis kehtestab direktor käskkirjaga,
2.4.3. Õpilaspäeviku kohustus (e-Kooli võimalus puudub) fikseeritakse lapsevanema ja klassijuhataja vahel kirjalikult iga õppeaasta alguses.
2.5.Õppetunnis peetakse kinni tunni korrast, milline lepitakse kokku klassi ja õpetaja vahel.
2.6. Tunnis on keelatud kasutada õppetööks mittevajalikke asju. Õppetöö ajal on laual vaid tunni alguses kokku lepitud töövahendid;
2.6.1. Koolis toimuva salvestamine juhtkonnaga kokkuleppeta on lähtudes EV andmekaitseseadusest keelatud.
2.6.2. punktide  2.6. ja 2.6.1 nõuete rikkumisel on õpetajal õigus liigsed esemed õppetunni lõpuni enda kätte hoiule võtta.
2.6.3 Korduva rikkumise korral annab õpetaja esemed  õppepäeva lõpuni hoiule Kooli kantseleisse
2.7.  Õpilasi ja õpetajaid reeglina tundidest välja ei kutsuta.
2.8. Tunni korda rikkuv 5.-9. klassi õpilane peab õpetaja nõudel minema “rahu tunni” klassi, täitma seal ette nähtud õppeülesanded ning esitama  need kokkulepitud ajal aineõpetajale.
2.8.1 Rahu tunni toimimise korra kehtestab direktor käskkirjaga.
 
VI.  ÕPPETÖÖST PUUDUMINE
1. Õpilasel on õigus õppetööst puududa mõjuval põhjusel lapsevanema või aineõpetaja loal ja klassijuhataja teadmisel.
1.2.  Lapsevanem teatab õpilase puudumisest klassijuhatajale enne õpilase puuduma jäämist, või äärmisel juhul   puuduma jäämise päeva jooksul e-kooli või õpilaspäeviku vahendusel.
1.3.Puudumise põhjusena aktsepteerib Kool:
-     õpilase haigestumist (ka arsti juures käimine),
-     olulisi perekondlikke põhjuseid,
-     õppetööga seotud põhjuseid (võistlused, olümpiaadid, valmistumine võistlusteks ja
       konkurssideks, kooli esindamine, lahkumine õpetaja või mõne ametkonna, näiteks politsei  
       nõudel)
-          läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud, sealhulgas seadusandliku akti alusel sotsiaalministri  määruses sätestatud ilmastikutingimused, mille puhul on põhjendatud õppest puudumine.
1.4. Põhjendatud kahtlus tekkimisel, et õpilase puudumise kohta on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi või pöörduda õpilase elukohajärgse omavalitsuse poole.
1.5. Õpilase pikemaajalise planeeritud puudumise (perereis, treeninglaager vm) korral kirjutab
lapsevanem vähemalt nädal enne planeeritavat puudumist klassijuhatajale avalduse õppetööst
vabastamise kohta. Otsuse vabastamise kohta teeb  õppealajuhataja klassijuhataja ettepanekul.
1.6. Kui õpilane ei ole kooli ilmunud ja lapsevanem pole ka õpilase puudumisest Kooli teavitanud, võtab klassijuhataja hiljemalt puudumise teisel päeval kontakti õpilase vanemaga ja informeerib Kooli sotsiaalpedagoogi,
1.7. Kui koolil ei ole õnnestunud koolikohustuslikus eas õpilase puudumise põhjust välja
selgitada, teavitab kool puudumise kolmandal päeval õpilase elukohajärgset omavalitsust.
1.8. Kui õpilane on puudunud ühel õppeperioodil (veerandi või kursuse jooksul) 1/3-st õppeaine
tundidest, võib õpetaja nõuda arvestustöö sooritamist vastava perioodi materjali kohta.
1.9. Kooli esindamise tõttu puuduvate õpilaste kohta esitab vastutav juhendaja nimekirja
õppealajuhatajale kinnitamiseks vähemalt kolm päeva enne üritust.
1.10.Hilinemiste ja puudumiste arvestust peetakse õppeveerandite kaupa.
 
VII.   TUNNUSTAMINE
 
1.  Kiviõli Vene Koolis tunnustatakse õpilast
-        hea ja väga hea õppimise eest
-        kooli aineolümpiaadidel saavutatud 1.–3. koha eest
-        maakonna aineolümpiaadidel saavutatud 1.–6. koha eest
-        üleriigilistel aineolümpiaadidel saavutatud 1.–10. koha eest
-        kooli eduka esindamise eest maakondlikel ja üleriigilistel konkurssidel, võistlustel,
         ülevaatustel jms
-        ülekoolilise ürituse väga hea ettevalmistamise ja läbiviimise eest
-        aruka ja kaaslastest hooliva käitumise eest hädaolukorras
-        kooli spordivõistlustel saavutatud tulemuste eest
 
2.  Kiviõli Vene Koolis tunnustatakse õpetajaid ja teisi töötajaid
-       kokkulepitust tõhusama panustamise eest õppetöösse ja kooli arengusse
-       ülekoolilistel konkurssidel edukalt osalenud õpilaste juhendamise eest
-       kooli edukalt esindanud õpilaste ja/või õpilasemeeskondade ettevalmistamise eest
-       koolis korraldatud ülelinnaliste, maakondlike või üleriigiliste ürituste õnnestumisse
        panustamise eest.
 
3.  Tehtud tööle avaldatakse tunnustust  järgmiselt:
3.1. õpilased
-    suuline kiitus
-    kirjalik kiitus e-Koolis, õpilaspäevikus või kooli stendil
-    autasustamine valdkondliku tänukirjaga (iga veerandi tulemuste alusel järgmise õppeveerandi   
       alguse rivistusel)
-          autasustamine kooli tänukirjaga (II õppeveerandi ja õppeaasta lõpus);
 
1.      3.2.õpetajad ja teised kooli töötajad
-      avalik tänu infotunnis, õppenõukogus või koosolekul
-      tunnustamine kooli tänukirjaga
-      tunnustamine kooli tänukirja ja meenega
-      esitamine  linna tänukirjaga tunnustamiseks
-      esitamine maavanema tänukirjaga tunnustamiseks
-      esitamine HTM- tänukirjaga tunnustamiseks
-      esitamine aasta õpetaja, klassijuhataja ja/või klassiõpetaja nominendiks
 
VIII.  TUGI-JA MÕJUTUSMEETMETE RAKENDAMINE ÕPILASE SUHTES
 
1. Õpilastele rakendatavad tugimeetmed ja nendest teavitamise kord on sätestatud kooli põhimääruses ja  õppekavas
 
2. Eesmärgiga mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, rakendab kool järgmisi
mõjutusmeetmeid:
1) õpetaja suuline märkus;
2) õpetaja kirjalik märkus;
3) õpilase käitumise arutamine vanema või hooldajaga;
4) õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppealajuhataja juures;
5) õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus või hoolekogus;
6) õpilasele tugiisiku määramine;
7) kirjalik noomitus direktori kaskkirjaga.
 
IX.  KRIISIOLUKORDADE LAHENDAMINE
1.      Koolis on prognoositavad järgmised kriisiolukorrad:
1.1. tulekahju,
1.2. terrorismiakt,
1.3. tööõnnetus.
 
2.      Kriisiolukordade lahendamine toimub vastavalt Kiviõli Vene Kooli kriisiolukordades käitumise kavale.
 
X.   KODUKORRA MUUTMINE
1.  Käesoleva kodukorraga reguleerimata juhtudel lähtutakse üksikaktina vormistatud reeglitest.
2.  Kodukorda muudetakse vajadusel üks kord - õppeaasta alguses koos õppeaasta üldtööplaani vastuvõtmisega.