Jäta lindikäsud vahele
Põhisisu juurde
 
KINNITATUD:
Kiviõli Linnavolikogu
 määrus 30.maist 2013 nr 68
   
 
KIVIÕLI LINNAVOLIKOGU
M Ä Ä R U S
Kiviõli
30.mai 2013 nr 68
  Kiviõli Vene Kooli põhimäärus     
 
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 alusel.                                                   
1. peatükk
Üldsätted
  
§ 1.  Kooli nimetus
Kooli  nimetus eesti keeles: Kiviõli Vene Kool (edaspidi kool);
                         vene keeles:      Русская школа города Кивиыли;
                         inglise keeles: Kivioli Russian  School
 
§ 2. Asukoht
Kooli asub Kiviõli linnas ja asukoha aadress on Pargi 9, Kiviõli, 43122. 
 
§ 3. Tegutsemise vorm ja haldusala
(1) Kool on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse tähenduses põhikool, kus toimub õpe statsionaarses ja mittestatsionaarses vormis.
 
(2) Kool on munitsipaalomandis olev Kiviõli Linnavalitsuse hallatav asutus, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Kiviõli linna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.
(3) Kooli asjaajamiskeel on eesti keel.
 
§ 4. Pitsat ja sümboolika
(1) Koolil on oma nimega Kiviõli linna vapi kujutisega pitsat, kooli vapiga pitsat, märk ja lipp.
 
(2) Kooli sümboolika kasutamist reguleerib kodukord.
 
 
2. peatükk
Õppe ja kasvatuse korraldus koolis
 
§ 5. Omandatava hariduse liik ja tase
(1) Põhikool loob võimalused põhihariduse omandamiseks ja koolikohustuse täitmiseks. Põhikoolis on õppekava täitmiseks arvestatud aeg (edaspidi nominaalne õppeaeg) üheksa aastat.
 
(2) Mittestatsionaarses vormis on loodud tingimused põhihariduse omandamiseks 17-aastastele ja vanematele isikutele.
 
(3) Õpingute alusdokumendiks on riiklike õppekavade alusel koostatud kooli ja individuaalsed õppekavad, millised kehtestab kooli direktor. Õppekavad ning nende muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.
 
§ 6. Õppekeeled
(1) Kooli õppekeeleks on vene  keel.
(2) Koolis on korraldatud  eesti keele õpe vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele ning selle alusel antud õigusaktidele.
 
§ 7. Kooli vastuvõtmine
(1) Haridus- ja teadusministri määrusega volitatud ulatuses kehtestab kooli vastuvõtu tingimused ja korra kooli direktor.
 
(2) Kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõu valmistab ette kooli direktor ning esitab selle  arvamuse andmiseks hoolekogule. Hoolekogu annab arvamuse kirjalikult hiljemalt 30 päeva jooksul.
 
§ 8. Põhikooli õpilaste arv klassis
(1) Seaduses sätestatud klassi täituvuse ülemisest  piirnormist väiksema klassi täituvuse ülemise piirnormi kehtestab kooli direktori ettepanekul  linnavalitsus.
 
(2) Seaduses sätestatud klassi täituvuse ülemisest  piirnormist suurema klassi täituvuse ülemise piirnormi kehtestab kooli direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul  linnavalitsus.
 
§ 9. Õpilase arengut toetavad tegevused
(1) Põhiharidust omandavatele õpilastele võib kooli direktor kooskõlastatult hoolekoguga moodustada pikapäevarühmi. Seaduses sätestatud suurema rühma täitumuse ülemise  piirnormi  kehtestab kooli direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul linnavalitsus.
 
(2) Hariduslike erivajadustega  õpilastele töötavad koolis vastavate õpilaste olemasolul järgmised klassid:
1) klass õpiraskustega õpilastele, kellele spetsiifilistest hariduslikest erivajadustest tulenevalt on antud vastav nõustamiskomisjoni soovitus;
2) klass õpiraskustega õpilastele, kellele spetsiifilistest hariduslikest erivajadustest tulenevalt on antud nõustamiskomisjoni soovitus lihtsustatud õppeks;
3) väikeklass õpilastele, kellele spetsiifilistest hariduslikest erivajadustest tulenevalt on antud vastav nõustamiskomisjoni soovitus.
 
(3) Linnavalitsuse nõusolekul võib direktor moodustada põhimääruses sätestamata hariduslike erivajadustega õpilaste klasse.
 
3. peatükk
Õppekavavälise tegevuse korraldamise alused
 
§ 10. Õppekavaväline tegevus
(1) Õpilaste arendamiseks ja õppekava läbimise toetamiseks ning täiendamiseks korraldatakse koolis huviringide (stuudiote) tööd ning muud  tegevust, mis ei ole  õppekava osa. 
 
(2) Õpilasele on õppekavavälises tegevuses kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite kasutamine tasuta.
 
(3) Koolil on õigus vajadusel ja linnavalitsuse nõusolekul  moodustada kooliks ettevalmistumise rühmi kuue- kuni seitsmeaastastele lastele.
 
(4) Õppekavaväline tegevus sätestatakse kooli päevakavas, mille kehtestab kooli direktor. Päevakava koostatakse poole õppeaasta kohta. Selles sätestatakse tegutsevad ringid ja stuudiod ning üritused, nende järjestus ja ajaline kestus.
  
§ 11. Õppekavavälise tegevuse kulude katmine
(1) Õppekavavälise tegevuse kulude katmisel (v a paragrahvi 10 lõikes 2 sätestatud juhul) toimub kaasrahastamine osalejate poolt käesolevas põhimääruses sätestatud  tingimustel ja korras.
 
(2) Kool võib õppekavavälise tegevuse kulude katmiseks küsida kaasrahastamist eelkõige järgmistel juhtudel :
1) huviringi (stuudio)  juhendaja töö tasustamine;
2) huvitegevuses kasutatavad vahendid ja materjalid;
3) ekskursioonid jms;
4) osaleja õppekavavälise tegevusega seotud muud otsesed kulud.
 
(3)  Osalejate poolt kaasrahastamise tingimused ja korra kehtestab Kiviõli Linnavalitsus.
 
4. peatükk
Õpilased ja vanemad
 
§ 12. Õpilase õigused ja kohustused
(1) Kooli õpilasel on õigus:
1) kasutada tasuta kooli ruume ja rajatisi, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid  vahendeid ning raamatukogu õppetööks ja kooli korraldatud  õppekavaväliseks tegevuseks;
2) valida õppeaineid koolis õpetatavate valikainete piires;
3) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks täiendavat abi õpetajalt;
4) saada koolist teavet koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta, samuti  esmast teavet õppimisvõimaluste kohta;
5) moodustada ühinguid, klubisid, stuudioid ja ringe, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega;
6) moodustada koolis õpilasesindus ja osaleda valitud õpilasesindajate kaudu kooli õpilaselu küsimuste otsustamisel ja korraldamisel;
7) pöörduda õpetamist ja kasvatamist puudutavates vaidlusküsimustes kooli hoolekogu poole;
8) kaitsele hädaolukorras;
9) muud seaduses ja selle alusel antud õigusaktides sätestatud õigused.
 
(2) Kooli õpilane on kohustatud:
1) täitma õpiülesandeid ja osalema temale kooli päevakava või individuaalse õppekavaga ettenähtud õppes;
2) õppima vastavalt oma võimetele, end arendama ning oma  teadmisi ja oskusi pidevalt täiendama;
3) suhtuma lugupidavalt kaasinimestesse, hoidma  kooli vara ning ümbritsevat   keskkonda;
4) täitma kooli kodukorda;
5) täitma teisi seaduses ja selle alusel antud õigusaktides sätestatud kohustusi.
 
§ 13. Õpilasesindus
(1) Õpilasesindus esindab kooli õpilasi (õpilaskonda) õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires koolisisestes suhetes  ning suhetes teiste  organisatsioonide, asutuste ja isikutega.
 
(2) Õpilasesinduse tegevuse alused sätestatakse õpilasesinduse põhimääruses, mille koostab ja peab heaks kiitma õpilaskond. Heakskiidetud põhimääruse kinnitab seaduses sätestatud korras kooli direktor.
 
(3) Õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmine toimub õpilaste üldkoosolekul, mille kutsub kokku kooli direktor. Põhimääruse heakskiitmiseks on vajalik üldkoosolekust osavõtvate õpilaste poolthäälteenamus. Üldkoosoleku tulemuste protokollimise korraldab kooli direktor.
 
(4) Esimese õpilasesinduse valimise kuulutab välja kooli direktor. Õpilasesindusse on õigus kandideerida igal õpilasel. Õpilasesinduse valimised toimuvad õpilasesinduse põhimääruses sätestatud korras. Esimese õpilasesinduse koosseisu kinnitab kooli direktor.
 
§ 14. Vanemate õigused ja kohustused
(1)  Vanematel on õigus:
1) saada koolikorraldust ja -tegevust ning õppekava puudutavat teavet;
2) saada juurdepääsu tema statsionnarses õppes õpiva lapse kohta käivale teabele;
3) nõuda vajalike tingimuste loomist kooli õppekava täitmiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
4) pöörduda õpetamist ja kasvatamist puudutavates vaidlusküsimustes kooli õppenõukogu, direktori või hoolekogu poole;
5) olla valitud kooli hoolekogusse;
6) omada teisi koolikorraldust reguleerivatest õigusaktidest tulenevaid õigusi.
 
(2) Vanemad on kohustatud:
1) tegema koostööd kooli ja kohaliku omavalitsusega põhikooli ja gümnaasiumiseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras;
2) looma lapsele kodus soodsad tingimused õppimiseks ja koolikohustuse  täitmiseks;
3) teavitama kooli  õigeaegselt  lapse puudumistest.
 
§ 15.  Vanemate koosolek
(1) Kooli direktor kutsub vähemalt üks kord  aastas kokku kooli vanemate koosoleku.
 
(2) Teade vanemate koosoleku toimumise kohta avaldatakse kooli kodulehel ja edastatakse e- kooli  kaudu vanematele vähemalt 7 päeva enne koosoleku toimumist. Teates tuleb märkida koosoleku toimumise kuupäev, kellaaeg, koht ning arutamisele tulevad küsimused.
 
(3) Vanemate koosolekut juhatab kooli direktor, kui koosolekul ei otsustata teisiti. Vanemate koosolek võtab vastu otsuseid koosolekust osavõtvate vanemate poolthäälteenamusega. Koosoleku kohta koostatakse protokoll, mille allkirjastavad koosoleku juhataja ja protokollija.
Protokolli kantakse koosoleku toimumise aeg ja koht, arutlusel olnud küsimused, nende kohta esitatud ettepanekud ja vastuvõetud otsused ning hääletustulemused. Kooli partnereid puudutavad otsused avalikustatakse kooli koduleheküljel. Protokollile lisatakse koosolekul osalenud vanemate nimekiri. Protokoll avalikustatakse paberkandjal kooli kantseleis hiljemalt 5 tööpäeva jooksul koosoleku toimumisest arvates. Protokollid säilitatakse kooli asjaajamiskorras ette nähtud korras
 
(4) Klassi õpilaste vanemate koosoleku kutsub kokku vähemalt üks kord õppeaastas klassijuhataja. Teade koosoleku kohta edastatakse e- kooli kaudu või muul sobival viisil. Teates tuleb märkida koosoleku toimumise kuupäev, kellaaeg, koht ning arutamisele tulevad küsimused. Koosolekut juhatab klassijuhataja. Koosoleku kohta koostatakse protokoll, mille allkirjastavad klassijuhataja ja üks koosolekul osalenud vanem. Protokollid säilitatakse kooli asjaajamiskorras ette nähtud korras
 
(5)  Kooli direktor on kohustatud vähemalt ühe viiendiku klassi õpilaste vanemate nõudel kokku kutsuma  selle klassi õpilaste vanemate koosoleku hiljemalt 7 tööpäeva jooksul arvates nõude esitamisest, kui nõudes ei ole märgitud hilisemat tähtaega. Nõue tuleb esitatakse  kirjalikult või elektrooniliselt  kooli direktorile. Nõue peab olema allkirjastatud nõude esitanud vanemate poolt. Koosoleku toimumisest teavitamine toimub käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud korras.
 
5. peatükk
Kooli juhtimine
 
§ 16. Kooli direktor
(1) Kooli juhib direktor, kelle kinnitab ametisse Kiviõli Linnavalitsus. Direktoriga sõlmib töölepingu Kiviõli linnapea.
 
(2) Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ja muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.
 
(2)  Direktori ülesanded on määratletud seadusandlusega ja ametijuhendiga.
 
(4) Kooli direktor:
1) esindab  kooli ja tegutseb kooli nimel, teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmisega;
2) korraldab õppenõukogu ja hoolekogu otsuste täitmise;
3) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
4) esitab linnavalitsusele kooli eelarve projekti ja tagab kooli eelarve täitmise;
5) korraldab kooli arengukava koostamist ja selle täitmist;
6) kehtestab kooli kodukorra. Kodukorras õpilaste ja koolitöötajate turvalisuse üle järelevalve tagamise meetmete sätestamiseks (sisse- ja väljaliikumise kontroll) annab nõusoleku  linnavalitsus;
7) juhatab kooli õppenõukogu;
8) esitab kooli sisehindamise aruande arvamuse andmiseks hoolekogule ja linnavalitsusele;
9) tagab kooli asjaajamise  ja kinnitab kooli asjaajamiskorra;        
10) sõlmib, muudab ja ütleb üles koolitöötajatega töölepingud arvestades koolitöötajate kinnitatud koosseisu, koostab koolitöötajate ametijuhendid;
11) käsutab kooskõlas Kiviõli linnavolikogu  ja –valitsuse õigusaktidega kooli valitsemisel olevat linnavara;
12)  täidab muid käesolevast põhimäärusest, töölepingust ja õigusaktidest tulenevaid ülesandeid ning annab oma pädevuse piires välja käskkirju.
 
(5) Direktorit asendab tema äraolekul õppealajuhataja. Tema äraolekul isik, kes on direktori või linnapea poolt määratud direktori ülesannetesse.
 
(6) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kehtestab, konkursi  kuulutab välja ja viib läbi linnavalitsus.
 
§ 17. Kooli hoolekogu
(1)            Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on kooli õpilaste, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus kooli õppe– ja kasvatustegevuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisele ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hoolekogu moodustab Kiviõli Linnavalitsus.
 
(2) Kooli hoolekogu:
1) annab kooli direktorile arvamusi õppe ja kasvatuse kohta koolis ja teeb sellekohaseid ettepanekuid;
2) osaleb kooli arengukava, kodukorra ja muude kooli  tegevust puudutavate dokumentide ettevalmistamisel;
3) annab arvamuse kooli eelarve projekti kohta;
4) kuulab ära vähemalt üks korda aastas kooli direktori aruande õppe ja kasvatuse korralduses kohta koolis;
5) arutab õpilaste ja vanemate pöördumisi õpetamist ja kasvatamist puudutavates  vaidlusküsimustes,
6) täidab muid hoolekogule seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid.
 
(3) Kooli hoolekogu moodustamise- ja töökorra kehtestab linnavalitsus.
 
6. peatükk
Koolitöötajad
 
§ 18. Koolitöötajate koosseis
(1) Kooli töötajad on pedagoogid ja teised  töötajad. Koolitöötajate koosseisu (v a õpetajad) kinnitab kooli direktori ettepanekul linnavalitsus, lähtudes haridus- ja teadusministri  kehtestatud koolitöötajate miinimumkoosseisust.
 
(2) Õpetajate koosseisu  kinnitab kooli direktor. Vastava dokumendi ärakirja esitab kooli direktor linnavalitsusele elektrooniliselt hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.
 
(3) Vastavalt õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkidele peavad kooli direktor, õppealajuhataja ja eesti keele ning eesti keeles õpetatavate õppeainete õpetajad ning teised õpetajad valdama eesti keelt vastavalt keeleseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele.
 
§ 19. Koolitöötaja õigused ja kohustused
(1) Koolitöötaja õigused, kohustused ja vastutus määratakse käesolevas põhimääruses, kooli kodukorras, töökorralduse reeglites, töölepingus ja ametijuhendis.
 
(2) Koolitöötajal on õigus:
1) saada teavet kooli põhimääruse, õppekava, töökorralduse reeglite, kodukorra ja muude kooli dokumentide kohta;
2)  saada erialast täiendusõpet , sh õpetajal pedagoogilist täiendusõpet vastavalt seadusele ja kooli arengukavas sätestatule;
3) töötada töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ning selle alusel antud õigusaktides sätestatud tingimustele vastavas  töökeskkonnas;
4)  kasutada õppeväliseks tegevuseks tasuta kooli ruume ja rajatisi, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid  vahendeid kooli poolt kehtestatud korras;
5) esitada kooli direktorile ettepanekuid töö- ja õppekorralduse parandamiseks;
6) kasutada muid õigusaktides sätestatud töötajate õigusi.
 
(3) Koolitöötajal on kohustus:
1)  tagada kooli häireteta töö ning hoida korras kooli vara;
2)  osaleda kooli arendamises;
3) õpetajal korraldada koolis oma pädevuse piires õpilasi arendava ning õppekava täitmist tagav õpikeskkond;
4) tugispetsialistil toetada õpetajat õpilase individuaalsetele ja hariduslikele erivajadustele sobiva keskkonna valimisel;
5) täita muudest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid ja kohustusi.
  
7. peatükk
Kooli majandamise ja asjaajamise alused
 
§ 20. Kooli rahastamine
(1) Koolil on oma eelarve Kiviõli linnaeelarve alaeelarvena. Kooli eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja linnaeelarvest, laekumistest eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetustest, projektis osalemisest ning käesolevas põhimääruses sätestatud kooli õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest.
 
(2) Kool kasutab ja käsutab oma rahalisi vahendeid õigusaktides kehtestatud korras.
 
(3) Kooli eelarve täitmise eest vastutab kooli direktor. Raamatupidamisalase õigusliku külje eest vastutab ja raamatupidamist korraldab Kiviõli Linnavalitsus.
 
§ 21. Kooli vara
(1) Kooli vara moodustavad talle sihtotstarbeliseks kasutuseks linnavara valitseja poolt antud inventar ja muud õppe- ning kasvatustööks vajalikud vahendid, samuti annetused ja kingitused.
 
(2) Kool kasutab ja käsutab kooli vara sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks Kiviõli linnavolikogu ja -valitsuse õigusaktides kehtestatud korras ning tingimustel.
 
§ 22. Asjaajamine
(1) Kooli dokumendihalduse korraldamiseks kehtestab asjaajamiskorra kooli direktor.
 
(2) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste dokumentide täitmine ja pidamine toimub haridus- ja teadusministri kehtestatud korras.
 
 
8. peatükk
Kooli põhimäärus ja arengukava
 
§ 23. Kooli põhimäärus
(1) Kooli põhimääruse ja selle muudatused kehtestab Kiviõli Linnavolikogu.
 
(2)  Kooli direktor esitab kooli põhimääruse ja selle muudatused enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. Arvamus antakse kirjalikult hiljemalt 20 päeva jooksul.
  
§ 24.  Kooli arengukava
(1) Kooli arengukava koostatakse vähemalt viieks aastaks. Arengukava peab mis tahes aastal hõlmama vähemalt kolme eelseisvat aastat pedagoogide täienduskoolituse ja kooli tegevuskava osas. Arengukava ja selle muudatused kinnitab linnavalitsus.
 
(2) Arengukava ja selle muudatuste ettevalmistamise algatab kooli direktor. Ettevalmistamisse  kaasatakse   hoolekogu, õpilasesindus, õppenõukogu ning eksperdid koolist või väljastpoolt kooli. Hoolekogu, õpilasesindus ja õppenõukogu osalevad arengukava ja selle muudatuste ettevalmistamises esindajate kaudu. Arengukava ja selle muudatused esitab kooli direktor  enne kinnitamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. Arvamus antakse kirjalikult hiljemalt 20 päeva jooksul.
 
(3) Arengukava muutmine toimub arengukava koostamise sätestatud korras.
 
9. peatükk
Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine
 
§ 25. Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine
(1) Kooli ümberkorraldamise ja kooli tegevuse lõpetamise otsustab Kiviõli Linnavolikogu.
 
(2) Kooli ümberkorraldamist ja kooli tegevuse lõpetamist korraldab Kiviõli Linnavalitsus, kes teavitab ümberkorraldamisest ja tegevuse lõpetamisest seaduses sätestatud isikuid ja asutusi ning teeb muid toiminguid, mis on vajalikud ümberkorraldamiseks ja  tegevuse lõpetamiseks.
 
10. peatükk
Rakendussätted
 
§ 26. Arvamuse andmata jätmine
 
Kui käesolevas põhimääruses sätestatud arvamust ei anta selleks määratud tähtaja jooksul ning sellest ei ole keeldutud või tähtaega pikendatud, võib küsimuse lahendada või otsustada vastava arvamuseta.
 
§ 27. Määruse kehtetuks tunnistamine
 
Kiviõli Linnavolikogu 18.02.2011.a. määrus nr 32 „Kiviõli Vene Gümnaasiumi põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.
 
§ 28. Määruse jõustumine
 
Määrus jõustub 01.septembril 2013.a.
 
Eldur Lainjärv
Volikogu esimees