Jäta lindikäsud vahele
Põhisisu juurde
4.png6.png

Kohanemislaager kui tugi osalisele eesti keelsele aineõppele üleminekul Kiviõli Vene Gümnaasiumis.
Rahastaja: Haridus- ja Teadusministeerium ning konkursi korraldaja on Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus „Meie Inimesed“
Partnerid: Kiviõli I Keskkool (tuginoored, projekti ekspertõpetajad), Kiviõli Kunstide Kool (projekti ekspertõpetajad)
Sihtgrupp: Kiviõli Vene Gümnaasiumi ning Kiviõli I Keskkooli X klassi noored.
Eesmärgid:
Projekti otsene eesmärk: sihtgrupp on innovaatilise kohanemislaagri läbiviimise tulemusena valmis üleminekuks osalisele eesti keelsele aineõppele.
Projekti üldiseks eesmärgiks on haridustee jätkamise soodustamine ning vene keelsete noorte ühiskonnas parema toimetuleku tagamine.
Projekti kestvus: 01.august-31.oktoober 2011
Projekti sisukokkuvõte: Projekti taotlejaks on Kiviõli vene Gümnaasium ning sihtgrupiks on gümnaasiumi X klassi alustavad noored. Kuna osaline eesti keelne aineõpe hakkab ka edaspidi projekti sihtgrupil toimuma koos Kiviõli I Keskkooli (KIK) X klassiga on projekti kaasatud partnerina ka Kiviõli eesti õppekeelega kool ning tugiõpilastena ka KIK X klassi noored. Projektis kavandatud laager viiakse läbi Kiviõli Kunstide Koolis. Eesti keelne kool ja tugiõpilaste kaasamine tagab küllusliku ja toetava keelekeskkonna ning võimaldab planeerida väga mitmekülgset ning tulemuslikku metoodikat, mille tulemusena saavutatakse noorte valmisolek ja positiivne hoiak edasiseks osaliseks eesti keelseks aineõppeks. Kuna kohanemislaagri raames viiakse läbi ka loovuspäev, tagab kunstikooli kaasamine professionaalse ning põneva loovuspäeva. Kiviõli Kunstide Kool on partnerina kaasatud ka projekti jätkusuutlikkuse tagamiseks, kuna koolis õpib nii eesti kui ka vene keelseid õpilasi on neil ka edaspidi õpilaste toetamisel eesti keele omandamiseks olulisi võimalusi.
Kohanemislaager toimub septembri teisel nädalal, eesmärgiga teha tulemuslik sissejuhatus järgnevasse õppetöösse. Kohanemislaager toetab õpilaste kohanemist eesti keelse aineõppega professionaalsete juhendajate käe all, laager mõjub positiivselt õpimotivatsioonile ning hoiakutele. Lisaks aitab kohanemislaager kaasa ka eesti keelsete (projekti tugiõpilaste) õpilaste kohanemisele, kuna ka nende jaoks on olukord uudne.
Laagrit viivad läbi taotleja ja partnerite aineõpetajad, laagri ettevalmistusse ning läbiviimisesse on kaasatud ka eesti keele õpetajad.
Kohanemislaager koosneb viiest päevast: sissejuhatav päev, loodus-matemaatika päev, sotsiaalainete päev, loovuspäev ning pidulik lõpetamine. Sissejuhatav päev on vajalik noorte avamiseks ja järgnevatesse päevadesse sissejuhatuse tegemiseks. Viimasel päeval tehakse kokkuvõtteid. Eesmärkide saavutamiseks on kavandatud kaasaegne ja noortepärane metoodika. Projekti ekspertõpetajad leiavad, et tugiõpilaste kaasamine on parim moodus KVG noorte suhtlema motiveerimiseks. Tegevustesse kaasatakse muukeelseid noori ( vabatahtlikud Maidla noortekeskuse töötajad Saksamaalt), viiakse läbi ekskursioone aktiivõppe meetodil, korraldatakse õpitubasid, arutelusid, rühmatöid, mängulisi tegevusi jms. Projekti tegevustesse kaasatakse loovuspäeval ka lapsevanemad, kes koos lastega õpitubades osaleda saavad. Lapsevanematele selgitatakse projekti eesmärke ja tegevusi ning laste toetamise võimalusi eesti keele omandamisel
Augustis toimub projekti töögrupi ümarlaud (projektijuht ning ekspertõpetajad), täpsustatakse laagripäevade ülesehitust ning koostatakse töölehed. Pärast laagri läbiviimist täiendatakse töölehti ning koondatakse need ühtseks portfoolioks projekti jätkusuutlikkuse tagamiseks ning järgnevatel õppeaastatel tulemuslikult eesti keelse aineõppe alustamiseks. Kavandatud on ka ümarlaud kõigile õpetajatele, kes edaspidi osalise eesti keelse aineõppega kokku puutuvad.